წელი: 2016

კონსტანტინე ქავთარაძე

ქუთაისის მერია

თანამდებობა მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 48448
საშუალო თვიური შემოსავალი 4037
სარგო 24600
პრემია ან/და დანამატი 23848
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 49 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 38758.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 23848
  • სარგო 24600