წელი: 2015

ნოდარ მიქიაშვილი

ქუთაისის მერია

თანამდებობა პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 45034
საშუალო თვიური შემოსავალი 3753
სარგო 25200
პრემია ან/და დანამატი 19834
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 44 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 36027.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 19834
  • სარგო 25200