წელი: 2016

ნოდარ მიქიაშვილი

ქუთაისის მერია

თანამდებობა პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 49971
საშუალო თვიური შემოსავალი 4164
სარგო 25200
პრემია ან/და დანამატი 24771
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 39976.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 24771
  • სარგო 25200