წელი: 2016

შოთა მურღულია

ქუთაისის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 33000
საშუალო თვიური შემოსავალი 2750
სარგო 33000
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 26400
დეკლარაცია