წელი: 2015

ალექსანდრე მითაიშვილი

ბათუმის მერია

თანამდებობა მერის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 46890
საშუალო თვიური შემოსავალი 3908
სარგო 24600
პრემია ან/და დანამატი 22290
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 37512
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 22290
  • სარგო 24600