წელი: 2015

ბაგრატ მანველიძე

ბათუმის მერია

თანამდებობა ვიცე-მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 49178
საშუალო თვიური შემოსავალი 4098
სარგო 25800
პრემია ან/და დანამატი 23378
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 39342.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 23378
  • სარგო 25800