წელი: 2015

გიორგი ერმაკოვი

ბათუმის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 39875
საშუალო თვიური შემოსავალი 3323
სარგო 33000
პრემია ან/და დანამატი 6875
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 17 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 31900
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 6875
  • სარგო 33000