წელი: 2016

გიორგი ერმაკოვი

ბათუმის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 38500
საშუალო თვიური შემოსავალი 3208
სარგო 33000
პრემია ან/და დანამატი 5500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 14 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 30800
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 5500
  • სარგო 33000