წელი: 2014

სოფიო ბრიტანჩუკი

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

თანამდებობა წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 295245
საშუალო თვიური შემოსავალი 24604
სარგო 190104
პრემია ან/და დანამატი 105141
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 36 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 236196
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 105141
  • სარგო 190104