წელი: 2014

გიორგი გახარია

საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი

თანამდებობა საგადასახადო ომბუდსმენი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 42000
საშუალო თვიური შემოსავალი 3500
სარგო 42000
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 33600
დეკლარაცია