წელი: 2015

გიორგი გახარია

საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი

თანამდებობა საგადასახადო ომბუდსმენი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 75000
საშუალო თვიური შემოსავალი 6250
სარგო 42000
პრემია ან/და დანამატი 33000
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 44 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 60000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 33000
  • სარგო 42000