წელი: 2016

ზურაბ გამეზარდაშვილი

საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიცია

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 154288
საშუალო თვიური შემოსავალი 12857
სარგო 32520
პრემია ან/და დანამატი 121768
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 79 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 123430.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 121768
  • სარგო 32520