წელი: 2013

ირაკლი მოსეშვილი

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

თანამდებობა წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 309885
საშუალო თვიური შემოსავალი 25824
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 247908
დეკლარაცია