წელი: 2015

ელისო ასანიძე

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

თანამდებობა წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 8 თვე
შემოსავალი 187203
საშუალო თვიური შემოსავალი 23400
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 149762.4
დეკლარაცია