წელი: 2014

გიორგი თევდორაშვილი

ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

თანამდებობა უფროსის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 86100
საშუალო თვიური შემოსავალი 7175
სარგო 56400
პრემია ან/და დანამატი 29700
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 34 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 68880
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 29700
  • სარგო 56400