წელი: 2015

გიორგი ფრუიძე

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

თანამდებობა წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 8 თვე
შემოსავალი 181206
საშუალო თვიური შემოსავალი 22651
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 144964.8
დეკლარაცია