წელი: 2015

მერაბ ქათამაძე

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

თანამდებობა წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 8 თვე
შემოსავალი 168069
საშუალო თვიური შემოსავალი 18674
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 134455.2
დეკლარაცია