წელი: 2013

დავით ლომიძე

შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 68477
საშუალო თვიური შემოსავალი 5706
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 35837
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 52 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 54781.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35837
  • სარგო 32640