წელი: 2014

აკაკი სიხარულიძე

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

თანამდებობა წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 297098
საშუალო თვიური შემოსავალი 24758
სარგო 193788
პრემია ან/და დანამატი 103310
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 35 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 237678.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 103310
  • სარგო 193788