წელი: 2014

მალხაზ სხირტლაძე

სმართ ლოჯიქ

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 108604
საშუალო თვიური შემოსავალი 9050
სარგო 69600
პრემია ან/და დანამატი 39004
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 36 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 86883.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 39004
  • სარგო 69600