წელი: 2016

გიორგი მეჟლუმიანი

სმართ ლოჯიქ

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 107510
საშუალო თვიური შემოსავალი 8959
სარგო 69600
პრემია ან/და დანამატი 37910
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 35 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 86008
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 37910
  • სარგო 69600