წელი: 2016

პაპუნა უგრეხელიძე

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 64008
საშუალო თვიური შემოსავალი 5334
სარგო 56400
პრემია ან/და დანამატი 7608
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 12 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 51206.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 7608
  • სარგო 56400