წელი: 2014

პაპუნა უგრეხელიძე

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 71288
საშუალო თვიური შემოსავალი 5941
სარგო 56400
პრემია ან/და დანამატი 14888
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 21 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57030.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 14888
  • სარგო 56400