წელი: 2014

ვახტანგ აბაშიძე

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

თანამდებობა წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 8 თვე
შემოსავალი 190963
საშუალო თვიური შემოსავალი 23870
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 152770.4
დეკლარაცია