წელი: 2013

გოჩა შონია

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

თანამდებობა კომისიის წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 284289
საშუალო თვიური შემოსავალი 23691
სარგო 142800
პრემია ან/და დანამატი 141489
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 227431.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 141489
  • სარგო 142800