წელი: 2014

გოჩა შონია

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

თანამდებობა კომისიის წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 176300
საშუალო თვიური შემოსავალი 14692
სარგო 142800
პრემია ან/და დანამატი 33500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 19 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 141040
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 33500
  • სარგო 142800