წელი: 2015

გოჩა შონია

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

თანამდებობა კომისიის წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 146550
საშუალო თვიური შემოსავალი 12213
სარგო 142800
პრემია ან/და დანამატი 3750
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 3 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 117240
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 3750
  • სარგო 142800