წელი: 2015

ირაკლი გვენეტაძე

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 91289
საშუალო თვიური შემოსავალი 7607
სარგო 69600
პრემია ან/და დანამატი 21689
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 24 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 73031.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 21689
  • სარგო 69600