წელი: 2013

ალექსანდრე მარგიშვილი

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 69352
საშუალო თვიური შემოსავალი 5779
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 36712
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 53 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 55481.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 36712
  • სარგო 32640