წელი: 2014

გიორგი პატარიძე

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 52500
საშუალო თვიური შემოსავალი 4375
სარგო 42000
პრემია ან/და დანამატი 10500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 20 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 42000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 10500
  • სარგო 42000