წელი: 2014

ირინა მილორავა

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 159813
საშუალო თვიური შემოსავალი 13318
სარგო 144000
პრემია ან/და დანამატი 15813
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 10 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 127850.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 15813
  • სარგო 144000