წელი: 2016

გრიგოლ კაკაურიძე

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 52678
საშუალო თვიური შემოსავალი 4390
სარგო 30000
პრემია ან/და დანამატი 22678
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 43 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 42142.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 22678
  • სარგო 30000