წელი: 2015

დავით მამარდაშვილი

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო

თანამდებობა დირექტორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 46904
საშუალო თვიური შემოსავალი 3909
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 15704
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 33 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 37523.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 15704
  • სარგო 31200