წელი: 2015

თეონა იაშვილი

საქართველოს ეროვნული არქივი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 52608
საშუალო თვიური შემოსავალი 4384
სარგო 38400
პრემია ან/და დანამატი 14208
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 27 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 42086.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 14208
  • სარგო 38400