წელი: 2015

ავთანდილ კასრაძე

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72250
საშუალო თვიური შემოსავალი 6021
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57800
დეკლარაცია