წელი: 2016

ავთანდილ კასრაძე

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 70676
საშუალო თვიური შემოსავალი 5890
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 56540.8
დეკლარაცია