წელი: 2015

ირაკლი ქაშიბაძე

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 82200
საშუალო თვიური შემოსავალი 6850
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 65760
დეკლარაცია