წელი: 2015

თამარ კვანტალიანი

დაცული ტერიტორიების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 42516
საშუალო თვიური შემოსავალი 3543
სარგო 25440
პრემია ან/და დანამატი 17076
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 40 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 34012.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 17076
  • სარგო 25440