წელი: 2016

თამარ კვანტალიანი

დაცული ტერიტორიების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 48376
საშუალო თვიური შემოსავალი 4031
სარგო 25440
პრემია ან/და დანამატი 22936
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 47 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 38700.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 22936
  • სარგო 25440