წელი: 2015

ნინო ჩიქოვანი

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

თანამდებობა პრეზიდენტი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 76391
საშუალო თვიური შემოსავალი 6366
სარგო 60000
პრემია ან/და დანამატი 16391
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 21 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 61112.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 16391
  • სარგო 60000