წელი: 2016

ნინო ჩიქოვანი

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

თანამდებობა პრეზიდენტი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 63850
საშუალო თვიური შემოსავალი 5321
სარგო 60000
პრემია ან/და დანამატი 3850
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 6 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 51080
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 3850
  • სარგო 60000