წელი: 2015

ნინო ბერულავა

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

თანამდებობა დირექტორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 52357
საშუალო თვიური შემოსავალი 4363
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 21157
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 40 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 41885.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 21157
  • სარგო 31200