წელი: 2015

ნათია ზაალიშვილი

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 60083
საშუალო თვიური შემოსავალი 5007
სარგო 35880
პრემია ან/და დანამატი 24203
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 40 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 48066.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 24203
  • სარგო 35880