წელი: 2016

ნათია ზაალიშვილი

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 99401
საშუალო თვიური შემოსავალი 8283
სარგო 35880
პრემია ან/და დანამატი 63521
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 79520.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 63521
  • სარგო 35880