წელი: 2015

მაია გუნცაძე

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 66877
საშუალო თვიური შემოსავალი 5573
სარგო 31800
პრემია ან/და დანამატი 35077
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 52 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53501.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35077
  • სარგო 31800