წელი: 2014

თენგიზ ცეკვავა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 66502
საშუალო თვიური შემოსავალი 5542
სარგო 31800
პრემია ან/და დანამატი 34702
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 52 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53201.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 34702
  • სარგო 31800