წელი: 2015

თენგიზ ცეკვავა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 67171
საშუალო თვიური შემოსავალი 5598
სარგო 31800
პრემია ან/და დანამატი 35371
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 53 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53736.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35371
  • სარგო 31800