წელი: 2015

მერი დაუშვილი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 76700
საშუალო თვიური შემოსავალი 6392
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 41300
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 54 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 61360
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 41300
  • სარგო 35400