წელი: 2016

მერი დაუშვილი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72300
საშუალო თვიური შემოსავალი 6025
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 36900
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 51 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57840
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 36900
  • სარგო 35400