წელი: 2016

ვახტანგ გომელაური

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 85813
საშუალო თვიური შემოსავალი 7151
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 43333
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 68650.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 43333
  • სარგო 42480